Condicions generals i particulars de contractació


OBJECTE

XFERA MÓVILES, SAU amb domicili social a Avinguda de Brussel·les, 38, 28108 Alcobendas (Madrid), Espanya, i CIF A-82528548, és un Operador de telecomunicacions que ofereix els Serveis descrits a la clàusula següent (el “Servei” o els “ Serveis”). Aquestes Condicions Generals de Contractació (“CGC”) regiran les relacions entre el Client del Servei (el “Client”) i ICC TELECOM en relació amb els Serveis contractats. La lectura de les CGC pel Client és condició necessària i prèvia a l'activació dels Serveis, i implica l';acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC, que també estan publicades a la Pàgina Web de ICC TELECOM [www.icctelecom.es] .


2) DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS:

Servei Telefònic Fix:

El Servei Telefònic Fix, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client pugui rebre i fer trucades en la seva línia, així com altres facilitats bàsiques i Serveis addicionals associats.

Servei Telefònic Mòbil: Aquest Servei comprèn la prestació del Servei Telefònic de trucades des de Mòbil i els Serveis associats de comunicacions electròniques (incloent-hi el Servei d'Accés a Internet des de mòbil) i Serveis de valor afegit associats que el Client sol·liciti. Per prestar aquest Servei, L'OPERADOR lliurarà al Client una Targeta SIM  que es podrà utilitzar a qualsevol dispositiu mòbil lliure. El Servei es prestarà al territori nacional. Fora del mateix, el Client pot rebre el Servei sol·licitant l'activació del Servei Telefònic Mòbil cursat des de l'estranger (“Servei Roaming” o “Servei en Itinerància”). S'informa que la seva alta a l'esmentat Servei pot implicar el cobrament de tarifes especials en les comunicacions rebudes i realitzades a l'estranger segons la normativa vigent en cada moment.

Servei d'accés a Internet de banda ampla: Aquest Servei comprèn, amb independència de la tecnologia que es faci servir: (i) Accés a Internet de Banda Ampla amb navegació 24 hores a la velocitat d'accés contractada. A causa de les característiques tècniques del Servei, aquesta velocitat és màxima, és a dir, L'OPERADOR no pot garantir en tot moment la velocitat d'accés que hagi contractat el Client; i (ii) els serveis addicionals associats.

Per als Serveis Telefònics de Fix i Mòbil,si el Client no disposa de numeració, L'OPERADOR  n'assignarà una. Els Serveis Telefònics de Fix i Mòbil de L'OPERADOR inclouen, si escau, la portabilitat del número de telèfon que el Client tingués amb el seu operador anterior.

Per això, el Client haurà de sol·licitar-la mitjançant l'emplenament de la Sol·licitud de Portabilitat, a fi que es pugui tramitar la portabilitat dels Serveis de Telefonia Fixa o Mòbil al seu anterior operador. La portabilitat es durà a terme d'acord amb els processos de tramitació de portabilitat establerts al respectiu document d'Especificació Tècnica dels Procediments Administratius per a la Conservació de la Numeració en cas de canvi d'operador, aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Els Serveis se us ofereixen exclusivament com a Client final i per a un ús basat en la bona fe. En particular, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, no és permès:

​La utilització contrària a les lleis espanyoles, o que infringeixi els drets de tercers o el bon ús dels Serveis que són només per a ús personal i particular del Client, sent responsable del control de l'accés als mateixos.

 • La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob o difamatori.

 •  La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés, o contravenint el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 •  La revenda de trànsit o dels Serveis o la comercialització o explotació econòmica dels mateixos per qualsevol mitjà o sistema.

 • La comunicació amb números dedicats a l';encaminament de trucades, és a dir, que ofereixen, com a servei comercial, l'encaminament de la trucada cap a un altre número diferent de l'anomenat. , com: “vigilabebés”; walkytalky; trucades únicament, o majoritàriament, a Serveis de tarifació addicional o valor afegit; utilització dels Serveis per a enviaments de comunicacions comercials no sol·licitades; enviament de grans missatges per bloquejar servidors aliens; realització de comunicacions no sol·licitades quan aquestes es puguin catalogar com a trànsit irregular. En particular, el Client no haurà d'utilitzar els Serveis per enviar correus no sol·licitats o massius (spam) o fer qualsevol ús dels llistats de correu amb destinació a qualsevol persona que no hagi donat permís per ser inclosa en aquest procés.

En aquests supòsits, L'OPERADOR podrà resoldre el Contracte o bloquejar els Serveis afectats temporalment fins a aclarir les circumstàncies de l'ús irregular del Servei o canviar la tarifa, amb la comunicació prèvia al Client. En aquest últim cas, el Client podrà resoldre el Contracte respecte del Servei concret en els termes que s'hi acordin.


3) TARIFES, FACTURACIÓ I PAGAMENTS:

S'aplicaran als Serveis els preus i càrrecs corresponents segons les tarifes i la resta de Condicions Generals i/o Particulars, ofertes o promocions vigents en cada moment. Qualsevol modificació de les tarifes es comunicarà al Client per qualsevol mitjà que L'OPERADOR consideri apropiat perquè el Client tingui constància d'aquesta modificació i de les tarifes noves. El Client tindrà disponibles en tot moment aquestes tarifes a la nostra Pàgina Web. L'accés als serveis d'emergència és gratuït.

 

La factura serà mensual i desglossarà el servei bàsic, així com la resta de serveis contractats per conceptes facturats dins de cada servei, incloent-hi els corresponents als supòsits de venda o cessió/lloguer d'equips. Si per raons tècniques no és possible facturar el Client al mes immediatament posterior a la meritació, L'OPERADOR podrà facturar-lo en els mesos posteriors.

Les quotes d'abonament es facturaran per períodes mensuals vençuts. Els serveis mesurats es facturaran per períodes mensuals segons el consum efectuat el mes anterior. Això és sens perjudici del que indica les Condicions Específiques de contractació de cada Servei de les presents Condicions Generals de Contractació.

Als Serveis Telefònic Fix i d'Internet de Banda Ampla fixa, les quotes d'abonament mensual inclouen el manteniment de xarxa fins al PTR (Punt de Terminació de Xarxa, en el cas d'ADSL) o PTRO (Punt de Terminació de Xarxa Òptica, a el cas de Fibra).

La primera factura inclourà les quotes d';alta, activació i, si escau, les d'instal·lació i/o manteniment sempre per avançat. Si escau, també contindran el preu dels equips adquirits i de configuració dels serveis, llevat que el pagament d'aquest preu estigui ajornat o diferit, i en aquest cas inclourà la part proporcional corresponent al primer mes en funció del nombre de mesos de pagament ajornat. Així mateix, inclourà les quotes recurrents que siguin daplicació des del moment dactivació del Servei dins del període facturat.

El Client té dret a escollir un mitjà de pagament entre els comunament utilitzats al trànsit comercial. Per utilitzar un mitjà de pagament diferent de la domiciliació bancària (que és el mitjà de pagament establert per defecte, llevat que s'indiqui una altra cosa en les condicions particulars), es pot comunicar amb el Servei d'Atenció al Client.

És obligació del Client abonar les factures al venciment. En cas de produir-se impagament de la factura per part del Client i després d'analitzar el cas concret, L'OPERADOR podrà carregar al Client les despeses generades per aquesta falta de pagament, així com les conseqüències que es derivin d'aquest impagament, incloses les despeses de devolució del rebut i els costos de reconnexió. Els càrrecs aplicables en el cas d'impagament estan disponibles a la pàgina web de [www.icctelecom.es]. 

​Tot això sense perjudici d'altres accions que poguessin dur-se a terme, com el cobrament de demora igual a l'interès legal dels diners més dos punts, o la inclusió de les dades del Client en fitxers de solvència i crèdit .

L'OPERADOR podrà utilitzar per al cobrament de les quantitats degudes, si el Client així ho autoritza, les dades relatives a les targetes de crèdit o dèbit que hagin estat facilitades pel mateix. Igualment,  L'OPERADOR podrà executar els dipòsits, fiances i/o altres garanties si escau establertes a les Condicions Particulars per als casos permesos per la llei. El Client consent expressament amb l'acceptació de les CGC que L'OPERADOR pugui emetre les factures corresponents al Servei en format electrònic (Factura electrònica), tenint-hi accés a través de la seva àrea personal en línia, accessible amb les claus d'accés que L'OPERADOR facilitarà en el moment de la compra, o bé, per correu electrònic si així ho sol·licités.

 

El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment i tindrà dret a sol·licitar l'emissió de factures de forma gratuïta en paper. Per fer aquesta revocació, ho heu de comunicar per escrit al Servei d'Atenció al Client.

Si a la finalització de la relació contractual, independentment de la modalitat de contractació, resulta un saldo a favor del Client, aquest en pot sol·licitar la devolució. L'OPERADOR podrà descomptar les despeses administratives i de gestió que es puguin meritar segons les tarifes vigents en cada moment. També correspondrà al Client aquest dret de compensació quan el saldo sigui a favor de L';OPERADOR.

 

L'OPERADOR podrà, per tal de garantir el compliment de les obligacions del Client:

 • Sol·licitar al Client una bestreta, o efectuar un càrrec addicional al vostre compte de forma immediata, per les quantitats meritades fins a la data.

 • Sol·licitar al Client un dipòsit, no remunerat, en efectiu.

 •  Sol·licitar un aval bancari, per una quantia mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per Servei.

 • Restringir al Client els serveis de tarifes superiors, tarifació addicional i serveis internacionals.

 

Aquest tipus d'acció es podrà dur a terme, entre d'altres, en els supòsits següents:

 • S'excedeixin els límits del crèdit fixats si escau.

 • Es produeixi la suspensió o interrupció del Servei per alguna de les causes previstes a les presents CGC o la resolució contractual.

 • Incompliment de les presents CGC pel Client.

 • En cas de frau, o ús no autoritzat del Servei segons aquestes CGC.

 • Risc objectiu d'impagament, entenent com a tal, per exemple, la declaració de concurs de creditors.

 • No obstant això, per al Servei Telefònic Fix s'aplicarà el que disposen les Condicions Específiques del Servei d'aquestes CGC.


4) RESPONSABILITAT DE L'OPERADOR I QUALITAT DEL SERVEI

Si es produís una interrupció temporal al Servei Telefònic de Fix o Mòbil, el Client tindrà dret a una indemnització que serà igual a la més gran de les dues següents:

 • La mitjana de l'import facturat pels serveis interromputs durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps real que afecti el client la interrupció temporal del servei. En cas d'una antiguitat inferior a tres mesos, es considera l'import de la factura mitjana a les mensualitats completes efectuades o la que s'ha obtingut en una mensualitat estimada de manera proporcional al període de consum efectiu realitzat.

 • Cinc vegades la quota mensual d'abonament o equivalent vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada.

Queden exclosos de làmbit de responsabilitat al Servei de Telefonia Mòbil els Serveis o trucades en itinerància (Servei Roaming) que es presten a l'estranger per operadors diferents de L'OPERADOR.

​L'OPERADOR abonarà automàticament aquesta quantitat descomptant-la de la factura següent o es farà un abonament, quan l'import de la indemnització sigui superior a un (1) Euro. Si no és procedent l'emissió de factura per baixa del Servei, la indemnització s'ha d'abonar pel mitjà que s'acordi amb el Client en cada cas. Per a abonats subjectes a modalitats prepagament, l'ajust al saldo es realitzarà en un termini no superior al de la resta d'abonats.

Si la interrupció temporal és deguda a causes de força major, L'OPERADOR es limitarà a compensar automàticament el Client amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres independents del trànsit, prorratejades pel temps que hagi durat la interrupció.

Si es produeix una interrupció temporal del Servei d'accés a Internet de Banda Ampla durant un període de facturació, el Client tindrà dret a ser compensat amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagi durat la interrupció quan la interrupció del Servei hagi estat, de manera contínua o discontínua, superior a sis hores en horari de 8 a 22 hores. La indemnització s'abonarà a la factura següent o s'abonarà de forma independent. A la factura corresponent es farà constar la data, durada i càlcul de la quantia de la compensació que correspon a l'abonat.

En els supòsits enumerats en els paràgrafs anteriors, L'OPERADOR indemnitzarà automàticament el Client si la interrupció afectés l'àrea on es troba el domicili que figura al Contracte del Client, o en cas de Servei de Telefonia Mòbil, conegui que aquest Client es trobava a una zona afectada per la interrupció en el moment de la mateixa i no pogués situar-lo en una altra zona durant el període de la interrupció. Si el Client s'ha vist afectat per una interrupció i no se l'ha computat com a afectat en els termes anteriors, ha de comunicar a L'OPERADOR, a través del Servei d'Atenció al Client, en el termini de deu (10) dies comptats a partir del restabliment del Servei, que s'ha vist afectat per la interrupció del Servei, indicant, en cas d';afectar el Servei de Telefonia Mòbil, la ubicació geogràfica en el moment de la interrupció. Aquesta informació no ha de ser contradictòria amb la que consti als sistemes de L'OPERADOR.

​Addicionalment, excepte interrupcions per causa de força major, L'OPERADOR es compromet a oferir el següent nivell de qualitat al Servei: Respecte al temps d'interrupció d'un Servei, un compromís d'interrupció màxima no superior a 48 hores al llarg de cada període de facturació. Si s'incompleix aquest compromís, L'OPERADOR indemnitzarà el Client per un import igual a una quota mensual prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció en el període de facturació.

Quan per promocions el Client gaudeixi d'un descompte sobre tota la quota mensual dels serveis, es tindrà en compte, a efectes indemnitzatoris, la quota mensual no promocionada dels serveis esmentats. Aquestes indemnitzacions s'acumularan amb les previstes als paràgrafs anteriors.

A aquests efectes, el temps d'interrupció del Servei es defineix com la suma de temps transcorreguts des de l'instant en què s'ha produït la indisponibilitat del Servei, una vegada aquest hagi estat activat, fins al moment en què s'ha restablert al funcionament normal. . L'instant d'inici del compte serà el primer dels dos esdeveniments següents: (i) el de notificació pel client de l'avís d';avaria, o (ii) el de registre per l'OPERADOR de la incidència causant de la interrupció total o parcial del Servei.

A efectes indemnitzatoris en tots els compromisos anteriors, es considerarà que la quota mensual del Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla és el 50% de la quota mensual total en aquells casos de contractació de paquets conjunts de Serveis en què el preu de la quota total del paquet no desglossa l'import atribuïble a cada servei (servei telefònic i servei d';accés a internet de banda ampla).

No s'aplicarà el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal sigui deguda a alguna de les causes següents:

 • Incompliment greu pels Clients de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o demora en el pagament que donarà lloc a laplicació de la suspensió temporal i interrupció del Servei.

 • Danys produïts a la xarxa degut, per exemple, a la connexió pel Client de Terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada, d'acord amb la normativa vigent.

 • Incompliment del Codi de Conducta per part dun Client que presti Serveis de tarifació addicional, quan la titularitat del Contracte dabonament correspongui a aquest últim.

El Client titular del Servei respon de tot el trànsit, serveis utilitzats i mal ús que se'n faci. Això no obstant, l'anterior, L'OPERADOR, amb la identificació prèvia del titular de la línia i les seves circumstàncies, a més podrà prendre les mesures al seu abast per evitar perjudicis des de la data en què, a través del Servei d'Atenció al Client, es comuniqui la constància o sospita de la pèrdua, la sostracció o el robatori de les claus d'accés al Servei o l'existència d'un frau o, en cas del Servei Telefònic Mòbil, de la pèrdua, la sostracció o el robatori de la Targeta SIM.

L'OPERADOR no es fa responsable de qualsevol dany i/o perjudicis i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client o qualsevol altre tercer causats directament o indirectament per la manca de prestació del Servei o la seva prestació defectuosa per les causes següents:

(i) funcionament incorrecte, defectes, fallades i/o danys en Terminals o Dispositius del Client no facilitats per L'OPERADOR (ii) la pèrdua, alteració i/o danys totals o parcials sobre informació continguda als Terminals o Dispositius del Client per causes no imputables al Servei i (iii) qualsevol altre que no sigui degut a manca de conformitat del Servei o incompliment total o parcial o compliment defectuós de L'OPERADOR.

L'OPERADOR no es fa responsable de cap conseqüència derivada d'una incorrecta configuració dels Dispositius del Client que no hagi estat realitzada per L'OPERADOR o de les aplicacions instal·lades pel Client, les quals són independents i alienes en tot cas al Servei prestat per EL OPERADOR.

L'OPERADOR adoptarà les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent a cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de l'OPERADOR, quedant exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel Client o per tercers d';enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de quantes accions o omissions, no imputables a L'OPERADOR, fan fallida  de les comunicacions telefòniques. Queden fora de perill les obligacions que si escau tingui l'OPERADOR conforme a la legislació aplicable en cada moment a les interceptacions realitzades pels agents facultats en compliment d';aquesta normativa.

L'OPERADOR informa que presta el Servei de Telefonia disponible al públic, Fix i Mòbil, amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada. Si el Client no desitja que el vostre número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris, L'OPERADOR posa a la vostra disposició mitjans per restringir la identificació de línia trucant i de línia connectada. El client pot disposar d'aquesta informació al Servei d'Atenció al Client.


5) SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT I NOTIFICACIONS

L'OPERADOR oferirà un Servei d'Atenció al Client que inclourà l'assistència telefònica, de 9 a 21 hores de dilluns a divendres i de 10 a 19 hores els dissabtes, diumenges i festius nacionals, sobre l'ús dels serveis (queda en tot cas exclosa l'assistència tècnica sobre el vostre PC o dispositiu d'accés als Serveis). 

 

Per aclarir qualsevol dubte respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis o si vol fer una reclamació, el client haurà d'adreçar-se al Servei d'Atenció al Client. El Client pot realitzar les vostres consultes a la nostra Pàgina Web [www.icctelecom.es] o enviant un e-mail a l'adreça hola@icctelecom.es.

En cas de reclamació se li assignarà un número de referència que ICC TELECOM comunicarà al Client. Si la reclamació es realitza per via telefònica, el Client podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa. Aquest document serà tramès en el termini de deu (10) dies des de la sol·licitud.

Quan la reclamació hagi estat solucionada, ICC TELECOM informarà el Client de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.

​Formulada la reclamació, si el Client no ha obtingut una resposta satisfactòria de L'OPERADOR en el termini d'un (1) mes, podrà acudir a les Juntes Arbitrals de Consum en el cas de submissió de L'OPERADOR a les mateixes, oa la Secretaria de Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de conformitat amb allò establert a la normativa vigent, sense perjudici del seu dret a acudir a la via judicial.


6) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La prestació dels Serveis de L';OPERADOR comporta el tractament de dades de caràcter personal del Client, els quals seran tractats d'acord amb el que preveuen aquestes Condicions Generals i la Política de Privadesa.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament és ICC TELECOM i la societat ITZURUN COMUNICACIONS SLU amb NIF B-20871240 i domicili al Carrer, VALÈNCIA 5 LOCAL 1 43850 CAMBRILS. Espanya. Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) enviant un correu electrònic a: hola@icctelecom.es

Disposa d'informació completa en relació amb com tractem les vostres dades a la nostra política de privadesa, la qual podeu consultar al peu de la web

​Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Les dades que tractem en el marc de la contractació i la prestació dels serveis que t'oferim seran tractades amb les finalitats següents (disposa d'informació completa sobre tots els tractaments de les vostres dades.

​a)    Gestió de la relació contractual.

Aquesta finalitat inclou la gestió del propi contracte, la facturació o la recàrrega i la interacció amb qualsevol dels nostres departaments interns, com ara el servei d'atenció al client, servei tècnic o qualitat per a l';atenció de reclamacions, canvis en la contractació o incidències. Igualment inclou les obligacions d';informació en relació amb relació contractual previstes a la Llei General de Telecomunicacions. També tractarem les vostres dades de contacte amb la finalitat d'habilitar l';accés del Client a la vostra àrea privada a la qual podeu accedir a través del web o l'app, i en què el Client pot gestionar les vostres tarifes, accedir a les vostres factures o consultar el seu consum. 

Més informació

b)    Prestació de serveis de telecomunicacions

Dins aquesta finalitat s'engloben les diferents activitats que resultin necessàries i inherents a la prestació del servei de telecomunicacions, com ara:

•    La conducció de la comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques, l'establiment i l'encaminament de la trucada;

•    La provisió del servei d'accés a Internet, en cas de trobar-se dins dels serveis contractats.

•    El registre de les dades de trànsit i interconnexió i el seu ús amb l'objectiu de poder procedir a la seva facturació o al pagament ; així com la reclamació extrajudicial i judicial en cas d'impagament.

•    Detecció, gestió i solució d'incidències tècniques i resolució de reclamacions.

 

En cas de sol·licitar una portabilitat des de o cap a un altre operador, a més us informem que podran ser objecte de tractament les vostres dades identificatives, sent en aquest cas necessària aquesta comunicació de dades entre operador donant i receptor per dur-la a terme. Les dades intercanviades entre operadors seran les previstes en cada moment a les especificacions tècniques de portabilitat aprovades per les administracions públiques amb competència en la matèria.

Més informació

c)    Comprovació de solvència.

Us informem que amb caràcter previ a la contractació consultarem la vostra solvència en sistemes comuns d';informació creditícia (p.ex., BADEXGUG, ASNEF, Experian o Equifax), d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, aquest és un element més en el marc de l'anàlisi de la sol·licitud de contractació, en el qual es tenen en compte altres variables en funció del sector, si disposa de deute amb altres empreses del nostre grup o el risc de frau. En cas que l'anàlisi resulti negativa, us informem que la vostra sol·licitud de contractació podrà ser rebutjada i que teniu dret a sol·licitar una revisió manual del vostre cas.

Més informació 

​d) Comunicació de les dades d';impagament del deute a fitxers comuns de solvència.

En cas de no atendre puntualment les seves obligacions econòmiques i resultant-ne un deute cert, vençut i exigible, es procedirà, sent la base de legitimació l'interès legítim de L'OPERADOR emparat per la legislació vigent, en la comunicació de les seves dades identificatives i les dades relatives al deute pendent de pagament a les entitats responsables de sistemes comuns d';informació creditícia (p.ex., BADEXCUG, Experian, ASNEF o Equifax, Fitxer d'Incidències Judicials, etc.), de conformitat amb les disposicions vigents sobre sistemes informació creditícia. Si voleu informació addicional sobre el nostre interès legítim, si us plau, consulteu amb hola@icctelecom.es

Més informació

e)    Verificació d'informació._

L'OPERADOR podrà verificar l'exactitud de les dades que aporteu en el marc de la contractació amb la finalitat de prevenir el frau i les suplantacions d'identitat. Paral·lelament, podrem tractar dades identificatives, de contacte, dades de dispositiu, dades econòmiques, financeres i d';assegurances (dades de pagament), informació sobre el punt de venda, o la contractació, trànsit o navegació. Així mateix, podrem fer comprovacions de la informació proporcionada mitjançant la consulta per exemple, de l'AEAT o entitats bancàries.

Més informació

f)    Prevenció del frau.

Les dades seran comparades amb altres dades de sol·licituds de serveis de telefonia que figurin al Sistema Hunter per a la prevenció del frau en sol·licituds, exclusivament per tal de detectar l';existència d'informació potencialment fraudulenta dins del procés d'aprovació del servei. Si es dieral cas que es detectaren dades inexactes, irregulars o incomplets, la seva sol·licitud serà objecte d'un estudi més detallat, i aquestes dades seran incloses com a tals al fitxer i podran ser consultades per a les finalitats anteriorment esmentades, per les entitats adherides al Sistema Hunter i pertanyents als sectors següents: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, rènting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d'energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat.

La llista d'entitats adherides al Sistema Hunter estarà accessible en si pàgina web: www.associacioncontraelfraude.org 

Podeu exercitar els vostres drets davant l'Associació Espanyola d'Empreses contral Frau, dirigint-vos a la següent adreça: Apartat de Correus 2054, 28002 MADRID.

Més informació

g)    Comunicacions comercials pròpies.

ICC TELECOM pot tractar les dades identificatives i de contacte dels Clients per remetre'ls informació comercial en relació amb productes o serveis propis, com ara promocions de naturalesa diversa, noves tarifes o millores per mitjans electrònics en base al que preveu l';article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i, sobre la base de l'interès legítim per a la realització de trucades.

Més informació

h)    Informació sobre millors tarifes.

D'acord amb allò previst a l'article 67.7 de la Llei General de Telecomunicacions estem obligats a proporcionar als nostres clients informació sobre les nostres millors tarifes almenys una vegada a l'any, per a això utilitzarem els nostres canals habituals de comunicació, incloent mitjans electrònics.

Aquesta comunicació es realitzarà en base a l'obligació legal prevista a la Llei esmentada. Tractarem les seves dades amb aquesta finalitat mentre sigui client de L'OPERADOR.

​i)    Cooperació amb els agents facultats.

Us informem que, en compliment de la legislació vigent, estem obligats a conservar i comunicar cert tipus de dades en relació amb el vostre servei de telecomunicacions als Forces i Cossos de seguretat de l'Estat, jutjats i tribunals en l'exercici de les seves funcions, Ministeri Fiscal i altres autoritats amb competència en la matèria. Les categories de dades que seran tractades amb aquesta finalitat seran dades identificatives, de contacte i de trànsit recollides o generades en el marc de la seva relació contractual amb L'OPERADOR o de la prestació dels nostres serveis, a més d';informació relacionada amb les comunicacions realitzades a través del nostre servei com informació de trucades entrants i sortints, adreces IP o dades d'ubicació. 

Més informació

j)    Sistema de gestió d'abonat.

En compliment del que disposen les Circulars de la CNMC 1/2013 i 5/2014, t';informem que, com a operador de telecomunicacions, estem obligats a comunicar les seves dades identificatives i de contacte, informació del servei contractat i, en certes ocasions, de localització, al Sistema de Gestió de Dades d'Abonat de la CNMC sobre la base d'una obligació legal. Per exemple, sobre la base d'aquesta obligació proporcionem informació als serveis d'emergència. 

A través d'aquest Sistema i conforme a les Circulars esmentades, també es regulen les guies d';abonat i els serveis de consulta. La figuració de les dades de l';abonat a les guies d'abonat o serveis de consulta, així com l'ús d';aquestes dades publicades amb fins comercials o de publicitat, requereixen el consentiment de l'interessat. L'interessat podrà sol·licitar la seva figuració a les guies d'abonat a través del servei d'atenció al client.

Us informem que L'OPERADOR en base al vostre interès legítim de millorar els nostres serveis i fidelitzar la nostra cartera de clients, també pot analitzar durant la vigència del contracte i fins a un termini de 18 mesos després de la finalització del mateix l'ús que el Client fa de els Serveis contractats amb nosaltres, bàsicament amb tres finalitats:

​a.    Millorar el servei, l'oferta i l';atenció oferta als seus clients amb caràcter general (Per exemple, desenvolupar noves tarifes, reduir noves tarifes al client, encaminar trucades al servei d'atenció al client de forma eficient, etc.)

b.    Detectar incidències, àrees de millora o necessitats en relació amb els nostres serveis amb caràcter general (Per exemple problemes amb antenes, o fraudulent i millorar l';atenció d';incidències)

c.    Elaborar models de propensió d'abandó i altres models estadístics.

Més informació

Quins són els vostres drets?

Us informem que, d'acord amb el que preveu la legislació de protecció de dades, compta amb el dret d';accés, rectificació, portabilitat, limitació del tractament, supressió i oposició, així com a revocar el consentiment prestat a cada moment.

Podeu exercitar aquests drets mitjançant correu postal a l'adreça Carrer, José Echegaray, 128232 Las Rozas (Madrid) o mitjançant correu electrònic a l'adreça lopd@telecomboutique.com indicant el dret a exercitar i acompanyant la documentació requerida. Així mateix, us informem que podeu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es 

En cas que tingueu algun dubte sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) enviant un correu electrònic a lopd@telecomboutique.com 


7) CAUSES DE SUSPENSIÓ DEL SERVEI

L'OPERADOR podrà suspendre el Servei contractat en els casos següents:

 • Quan el Client no hagi atès les seves obligacions de pagament o hagi esgotat el saldo i/o sobrepassat el límit de crèdit.

 • Si el Client facilita a l'OPERADOR dades personals que no siguin veraces, siguin deliberadament incorrectes o s'usurpi la identitat d'un tercer.

 • Quan el Client faci un ús irregular o fraudulent del Servei.

 • Quan el Client hagi emprat un mitjà de pagament fraudulentament o hi hagi risc raonable de frau.

​En qualsevol d'aquests casos, L'OPERADOR es posarà en contacte amb el Client, amb caràcter previ a la suspensió del Servei, per informar-vos de l'existència d'un incompliment de les CGC.

L'OPERADOR podrà suspendre temporalment dels serveis en cas de retard total o parcial pel client en el pagament dels serveis, des de la data en què L'OPERADOR tingui coneixement de tal circumstància, amb l'avís previ de 48 hores al client en què se li informarà de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, i aquesta no es podrà fer en dia inhàbil. Això no obstant, això, en el supòsit del Servei Telefònic Fix, en cas de retard total o parcial per el client en el pagament de les factures durant un període superior a (1) un mes des del seu presentació, podrà donar lloc, previ avís al Client de quinze (15) dies, a la suspensió temporal dels Serveis contractats en què s'informarà el Client de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, no podent aquesta fer-se en dia inhàbil.

La suspensió només afectarà els serveis respecte del pagament dels quals s'hagi incorregut en mora. La suspensió del Servei no eximeix el Client de l'obligació de continuar amb el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal del Servei Telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades sortints d'urgències, així com per a les trucades entrants, a excepció de les trucades de cobrament revertit i les del Servei de Telefonia Mòbil quan estigui a l'estranger. L'OPERADOR  restablirà el Servei suspès dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l'import degut hagi estat satisfet del tot.

En el supòsit de suspensió temporal, si el Client ha presentat una reclamació davant de les Juntes Arbitrals de Consum, en el cas de submissió de l'OPERADOR a aquestes, o davant de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i  per a la Societat de la Informació,L'OPERADORno suspendrà ni interromprà el Servei mentre que la reclamació s'estigui substanciant i el Client consigneu fefaentment l'import degut, lliurant el corresponent resguard aL'OPERADOR.

La reconnexió dels serveis es realitzarà d'acord amb les condicions vigents en aquest moment, i haurà d'abonar la quota vigent per aquest concepte. Durant el període de suspensió, L'OPERADOR podrà retirar del domicili del Client els equips llogats.

El Client podrà sol·licitar formalment amb una antelació de quinze (15) dies a la data desitjada en què tingui efecte, la suspensió temporal del Servei de Telefonia Fixa mitjançant una comunicació adreçada al Servei d'Atenció al Client. La durada de la suspensió no serà inferior a un (1) mes ni superior a tres (3) mesos. El període de suspensió no pot excedir els noranta (90) dies per any natural. En aquests casos, L'OPERADOR deduirà de la quota d'abonament de Client, el cinquanta per cent (50%) de l'import proporcional corresponent alhora que afecti.

El retard en el pagament total o parcial de les factures de L'OPERADORsuperior a tres (3) mesos o la suspensió temporal dels serveis en dues ocasions, per mora al pagament, donarà dret a la interrupció definitiva dels serveis ia la corresponent resolució del contracte.

En tot cas, el Servei podrà ser interromput d'acord amb la normativa vigent quan es produeixi una deficiència causada pel Client i que afecti la integritat o la seguretat de la Xarxa o la prestació de Serveis a altres Clients. Aquesta mesura cessarà quan el Client efectuï i comuniqui a L'OPERADOR la desconnexió de lequip objecte de la deficiència.

L'OPERADOR podrà interrompre ocasionalment els serveis a fi de realitzar treballs de millora, tasques de reparació, canvis d'equipament o per motius anàlegs, si bé aquestes interrupcions seran el més breus possibles i es realitzaran, preferentment i sempre que sigui possible, en horaris de mínim consum . El Client accepta la necessitat de consentir aquestes interrupcions i que L'OPERADOR no estarà obligada a compensar-lo excepte en la quantia de les indemnitzacions previstes a l'apartat “Responsabilitat de L'OPERADOR d'aquest contracte, que corresponguin.


9) DURADA I TERMINACIÓ

El contracte tindrà una durada inicial de vint-i-quatre (24) mesos, prorrogant-se automàticament transcorregut el període de vigència inicial en idèntics períodes d'acord amb el que disposa l'article 67.7 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, sense perjudici del dret del Client a rescindir-lo en qualsevol moment durant aquest període d'acord amb aquesta clàusula de les Condicions Generals.

L'OPERADOR té dret a resoldre el Contracte per les causes generals d'extinció dels contractes i per les causes esmentades a les CGC. Serà causa de resolució automàtica del present Contracte a instància de L';OPERADOR l'extinció de l'habilitació a L';OPERADOR per prestar el Servei quan això determini la impossibilitat de continuar prestant-lo, sense que en aquest cas es meriti cap dret d';indemnització a favor del Client.

Per part seva, el Client té dret a resoldre el Contracte en qualsevol moment remetent comunicació de resolució, el model del qual pot trobar a la nostra Pàgina Web, acompanyada d'una còpia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, al Servei d'Atenció al Client amb , almenys, dos dies hàbils d'antelació al dia en què vulgui que es faci efectiva la baixa al Servei.

El contracte s'extingeix, amb la consegüent interrupció definitiva del servei, per les causes generals admeses en dret i especialment per les següents:

 

 + Decisió del Client.

+ Greu incompliment de les obligacions derivades del Contracte, així comper una utilització del Servei contrari a la bona fe.

+ Retard en el pagament del Servei per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte en dues ocasions per demora en el pagament conforme el que disposen aquestes CGC.

+ Per ús no autoritzat, il·lícit, fraudulent o indegut del Servei.

En supòsits excepcionals en què sigui necessari per motius tècnics, operatius o de Servei, o en el cas que el Servei s'interrompi definitivament, el client haurà de tornar els dispositius i/o terminals propietat de L'OPERADOR

En aplicació de les obligacions imposades a L'OPERADOR com a Operador de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, aquella es reserva la facultat de cancel·lar el Contracte o bloquejar o suspendre el Servei en qualsevol moment, en cas de comprovar-se que les dades identificatives facilitades pel Client són falses, incorrectes o incompletes.

En cas que el Client no faci sol·licitud de conservació de numeració, la terminació del Contracte per qualsevol causa podrà donar lloc a la pèrdua de la numeració assignada en el termini dun mes des de la data de terminació del mateix.


9) MODIFICACIÓ DE LES CGC

L'OPERADOR podrà realitzar les modificacions a les presents CGC, així com de les tarifes vigents en cada moment, notificant-se l' afectat per la modificació amb una antelació mínima  de  un (1) Si el Client no acceptés les noves condicions i així ho notifiqués a L'OPERADOR, podrà resoldre el Contracte de manera anticipada i sense cap penalització. Si, transcorregut un (1) mes des de la notificació per l'OPERADOR el Client no ha manifestat expressament la seva disconformitat, o bé continuar utilitzant el Servei amb posterioritat a l'entrada en vigor de la modificació anunciada, entendrà que accepta les modificacions proposades.


10) CANVIS DE DOMICILI, DE NÚMERO TELEFÒNIC O DE TITULAR

El Client podrà sol·licitar el canvi de domicili on rep els Serveis contractats a través del Servei d'Atenció al Client. Si per raons tècniques L'OPERADOR no pogués prestar els Serveis al nou domicili, el Client podrà donar per acabat el Contracte de forma anticipada i sense cap penalització.

Si el canvi de domicili fos tècnicament possible, el Client només haurà d'abonar la tarifa vigent per canvi de domicili.

En cas de lloguer de dispositius de telefonia i/o Internet, el Client haurà de traslladar sota la seva responsabilitat els equips associats a aquests Serveis al nou domicili. Quan sigui necessari canviar el número de telefonia mòbil o fixa del Client, bé per imperatius tècnics o perquè així ho exigeixi la normativa vigent, L'OPERADOR us comunicarà aquest canvi i els seus motius amb un preavís que serà de tres (3) mesos en el cas de telefonia fixa, informant-lo del nou número que li serà assignat, no tenint el Client dret a indemnització per aquest concepte. No obstant això, ICC TELECOM adoptarà les mesures oportunes perquè el Client pugui conservar el seu número telefònic en canviar d';operador d'acord amb la normativa i les condicions que el regulin. A més, el Client podrà sol·licitar el canvi de número de telèfon en qualsevol moment.

En cas de canvi de titular, tant l'actual com el nou, declaren que totes les dades facilitades al Servei d'Atenció al Client de L'OPERADOR són correctes i que han llegit, coneixen i accepten en la seva integritat aquestes CGC. La data de canvi de la nova responsabilitat de pagament serà el dia següent al de la confirmació del canvi de titular per part de L'OPERADOR, la qual cosa succeirà una vegada hagi rebut la documentació necessària degudament emplenada. No obstant això, el canvi de titularitat no exonera el titular actual del pagament de les quantitats meritades fins a la data del canvi.


11) CESSIÓ

L'OPERADOR es reserva el dret de transmetre els drets i/o obligacions dimanants de les presents CGC a una empresa pertanyent al mateix Grup empresarial oa un tercer operador de comunicacions electròniques sense necessitat de requerir el consentiment exprés del Client, notificant-li aquest fet almenys amb un (1) mes d'antelació. El Client que no vulgui acceptar aquesta cessió podrà resoldre el Contracte de forma anticipada i sense cap penalització.


12) NUL·LITAT

La declaració de nul·litat, ineficàcia o invalidesa de qualsevol de les presents CGC no afectarà la validesa de les restants condicions que romandran vigents i seran vinculants per a les parts.


13) LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT

La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l'espanyola, el fòrum competent és el que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció a consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid Capital per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquests Termes i Condicions.


14) RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

“La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre L'OPERADOR i els usuaris. Això no obstant, sempre que aquesta normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquesta Plataforma serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi. Així mateix, L'OPERADOR i els usuaris, en cas de conflicte quant a l'execució o interpretació del contracte, se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili del client.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, podeu adreçar-vos per correu a l'adreça  Carrer, José Echegaray, 1 28232 Las Rozas (Madrid), comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolucIó de conflictes, a la qual pots accedir aquí:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA.Condicions específiques de serveis de telefonia fixa i accés a internet de banda ampla


1) OBJECTE

Aquestes condicions específiques són aplicables únicament en cas de contractació del Servei de Telefonia Fixa i d'Accés a Internet de Banda Ampla, bé de forma independent o en modalitat convergent amb altres Serveis.


2) INSTAL·LACIÓ I ACTIVACIÓ DE LA LÍNIA

Les condicions d'instal·lació i activació del Servei dependran de si es presta sobre una línia ADSL o de Fibra Òptica. L'OPERADOR donarà accés al Servei sobre Fibra Òptica únicament en aquells llocs on disposi d'infraestructura adequada per fer-ho. Podeu consultar les àrees de cobertura al Servei d'Atenció al Client.

 

2.1 Fibra Òptica

Si el Client no compta amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, cal que L'OPERADORo una altra empresa que actuï pel seu compte, dugui a terme la instal·lació del mateix al domicili del Client. Paral·lel, amb posterioritat a la signatura de les presents Condicions Generals i Específiques, un tècnic de L'OPERADOR o d'empresa externa autoritzada per aquesta, es personarà al domicili del Client en la data acordada amb aquest. El Client autoritza expressament a L'OPERADORi als tècnics que aquesta designi l'accés al seu domicili ia les instal·lacions i equips que sigui necessari per a la correcta instal·lació. Aquesta autorització s';estén al cas que sigui necessari fer alguna acció per a la correcta prestació o manteniment del Servei, així com, si escau, al moment de la retirada de l'Equip.

El Client haurà de proporcionar al tècnic l'entrada a la ubicació de l'edifici on es trobi l'accés per a la Fibra Òptica en cas que aquest hagi estat desplegat als seus interiors.

L'OPERADOR durà a terme les següents accions per a la instal·lació del Servei:

+ Connexió de la línia de Fibra Òptica exterior a la xarxa de l'edifici del Client.

+ Estesa de cable per l'interior de l'edifici o per façana fins al domicili del Client.

+ Instal·lació al domicili del Client d'un punt de terminació de xarxa Òptica.

+ Instal·lació al domicili del Client d'un ONT Router WiFi.

+ Connexió dels equips instal·lats amb un màxim d'1,5 metres.

+L'OPERADOR podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació, segons les necessitats del Servei a cada moment.

El Client reconeix que ha estat informat de les característiques de prestació dels serveis i que en el cas de Fibra Òptica no suposa la baixa automàtica de tots els serveis que el client pogués tenir contractats prèviament amb L'OPERADOR o amb un altre operador. El Client pot mantenir el Servei d'ADSL/Accés a Internet anterior si el tingués i els Serveis associats. En aquest mateix cas, la baixa del Client al Servei d'ADSL/Accés a Internet al seu anterior operador és responsabilitat del mateix. En cas que el Client vulgui aquesta baixa, s'ha d'adreçar al seu operador anterior.

Tant en el cas d'instal·lació i activació del Servei d'ADSL com en el de Fibra Òptica, el Client declara que compta amb els permisos i les llicències de tercers que, si escau, siguin necessàries per a la instal·lació i prestació del Servei, i queden L'OPERADOR en tot cas exempta de responsabilitat davant aquests tercers.

La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar per L'OPERADOR donarà dret a aquesta a resoldre aquest Contracte de forma immediata, procedint en tot cas a facturar al Client aquelles despeses que s'hagin generat fins a la data de resolució del Contracte.


3) TARIFES, FACTURACIÓ I PAGAMENTS

Les tarifes aplicables al Servei de Telefonia Fixa poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals. El consum mínim mensual que ha de realitzar el Client dependrà de les Condicions Particulars de cada tarifa. En cas de no consumir mensualment l';import mínim corresponent a la vostra tarifa, L'OPERADOR us facturarà en aquest mes aquest import o, si escau, el que reste fins a assolir-lo. Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual. De l'existència d'aquesta s'informarà a les Condicions Particulars aplicables a cada tarifa amb caràcter previ a la contractació. Aquesta quota fixa es meritarà a linici de cada període de facturació. En cas de baixa un cop iniciat el període de facturació, es cobrarà al Client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins a la data de baixa. Igualment, determinades gestions de L'OPERADOR, sobre les quals s'informarà amb caràcter previ a la realització, poden comptar amb uns imports addicionals. L'OPERADOR  podrà exigir la constitució de dipòsits de garantia, en el moment de contractar el Servei Telefònic Fix o durant la vigència del Contracte quan:

 •  El Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, mentre subsisteixi la morositat.

 S'haguessin contret deutes per un altre/s Contracte/s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari elecció del Client.

​Els dipòsits no seran remunerats. L'OPERADOR requerirà la constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció concedint-li un termini no menor a quinze (15) dies per a la seva constitució o paral abonament de les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, L'OPERADORpodrà desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el Servei i donar de baixa el Client si no constitueix el dipòsit passat deu (10) dies des que es faci un segon requeriment. Els dipòsits sol·licitats seran per un import mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per servei. La devolució dels dipòsits es produirà en el cas:

 • Tan aviat com L'OPERADORtingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.

 • Quan quedi acreditat que en un any no hi ha hagut cap retard en el pagament.

Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licitarà canvi de titularitat del seu Servei, L'OPERADORpodrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent quedarà a disposició del Client. Si el Client ha pagat tots els rebuts, el dipòsit s'ha de tornar íntegrament. El termini de devolució serà de quinze (15) dies des del següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.


4) SERVEI D'ACCÉS A INTERNET DE BANDA AMPLA

El Client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla. Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, us informem que la baixa al Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla podria afectar alhora el Servei Telefònic Fix, provocant en aquest cas la baixa d'aquest últim Servei.

El Client també queda informat que la prestació del Servei pot implicar incompatibilitats amb els serveis basats en mòdems o alarmes, centraletes, línies d'ascensor i serveis de teleassistència i, en general, sobre qualsevol servei prestat sobre línia telefònica tradicional. L'OPERADOR no garanteix el funcionament dels serveis esmentats que estiguessin instal·lats amb anterioritat a l'activació del Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla.

Quan la prestació del Servei es realitzi sobre ADSL, el Client reconeix que L'OPERADORno pot garantir que aquest disposi de la velocitat contractada en tots els casos, ja que la distància a la central, la qualitat de la línia i les possibles interferències poden suposar una disminució de la velocitat esmentada.L'OPERADORrealitzarà els millors esforços perquè el Client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament del Servei ADSL contractat.

En general, tant en cas que el Servei es presti sobre ADSL com sobre Fibra Òptica, la velocitat contractada es gaudirà usant la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del Client. Aquesta velocitat es podria veure limitada per les capacitats del dispositiu utilitzat pel Client per connectar-se al Servei.

Quan s'utilitzin altres mitjans de connexió com WiFi o altres, la velocitat al dispositiu del Client es pot veure limitada per les característiques pròpies d'aquest mitjà de connexió. En el cas de WiFi, factors aliens a L'OPERADORcom l'estructura del domicili del Client, les interferències amb altres xarxes WiFi, les capacitats del dispositiu usat pel Client per connectar-se a Internet, l'ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel Client.

A més dels esmentats factors aliens a ICC TELECOM que poden provocar una disminució de la velocitat a gaudir pel Client, és possible que aquesta es vegi limitada en cas de realització d'operacions de manteniment per part de L'OPERADOR o en cas dinterrupcions del Servei.


5) SERVEI TELEFÒNIC FIX

En cas que el Client contracti el Servei Telefònic Fix, aquest es prestarà sobre la línia associada al Servei d'ADSL o sobre la línia de Fibra Òptica, si escau. Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, us informem que la baixa al Servei Telefònic Fix podria afectar alhora el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla provocant en aquest cas la baixa d'aquest últim Servei.

El Servei Telefònic, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client rebi al seu terminal fix les trucades destinades a la numeració associada a la seva línia. A més, permet al Client fer trucades des de la mateixa línia.

En el cas de prestació del Servei sobre la línia de Fibra Òptica, el Client pot mantenir el Servei Telefònic anterior si el tingués i els Serveis associats. En aquest cas, la baixa del Client al Servei Telefònic al seu anterior operador és responsabilitat del mateix. En cas que el Client vulgui aquesta baixa, s'ha d'adreçar al seu operador anterior.

Per gaudir aquest Servei, el Client autoritza L'OPERADOR a realitzar totes les actuacions a la xarxa que siguin necessàries per garantir la recepció de les trucades destinades a la seva numeració geogràfica.


6) ACTIVACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC FIX I D'ACCÉS A INTERNET DE BANDA AMPLA

L'OPERADOR activarà els serveis telefònics de fix i internet de banda ampla en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l'acceptació pel client d'aquestes CGC. L'activació dels serveis esmentats tindrà lloc el mateix dia que L'OPERADOR finalitzi la instal·lació al domicili del Client de manera satisfactòria o bé una vegada comprovada la idoneïtat de la instal·lació preexistent.

Aquest termini d‟activació s‟anomena temps de subministrament de la connexió inicial, als efectes de les obligacions vigents de qualitat a què està sotmès L'OPERADOR. L'incompliment del compromís de temps de subministrament de connexió inicial esmentat per part de l'OPERADOR suposarà una indemnització al Client a raó d'un (1) Euro per dia natural de retard, fins a un màxim de noranta (90) Euros.

En cas que concorrin causes tècniques que impossibilitin la prestació del Servei per part de L'OPERADOR, o la no accessibilitat física de la instal·lació del cable fins al punt de connexió de la llar del Client o altres supòsits no imputables a L'OPERADOR pels quals L'OPERADOR no pogués prestar el Servei, com a causes de força major o altres imputables al Client, no sorgirà cap dret d'indemnització a favor del Client. L'OPERADOR es compromet a prestar els serveis contractats conforme als compromisos de qualitat exigits per la normativa vigent que li sigui aplicable.


​7) SERVEIS D'EMERGÈNCIA

L'OPERADOR facilita l'accés gratuït del Client als Serveis d'emergència, així com informació sobre la ubicació de la persona que efectua la trucada depenent, aquesta última, de la capacitat dels sistemes de la Comunitat Autònoma en què es trobe el Client a el moment de trucar als referits Serveis.


​8) GUIES D'ABONATS

Si el Client sol·licita que les seves dades s'incloguin a les guies d'abonats mitjançant la marcació de la casella corresponent, L'OPERADORcomunicarà les dades que el Client indiqui a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aquesta les posi a disposició de les entitats que elaboren les guies i/o presten serveis d'informació.


​9) EQUIPS I TERMINALS

ICC TELECOM lliurarà al Client o instal·larà al seu domicili, en cas que el Client no compti amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, els equips següents (a L'efecte de les presents CGC, l'Equip):

 

 • ONT / Router Wifi (en cas de Fibra Òptica).

 • Mòdem ADSL/Wifi (en cas d'ADSL).

 • Si cal, un punt de terminació de xarxa (PTR) en instal·lacions d'ADSL.

 • Un punt de terminació de xarxa Òptica (PTRO) en instal·lacions de Fibra.

 • Cablejat amb els límits descrits a les presents CGC.

 • Qualsevol altre equip, perifèric o dispositiu lliurat per L'OPERADOR al Client per a la prestació correcta dels Serveis.

Les característiques tècniques de l'Equip que L'OPERADOR lliura i instal·la per oferir el Servei al Client poden ser susceptibles de canvis. S'informarà el client dels possibles canvis a través de la nostra pàgina web ia través del Servei d'Atenció al Client.

L'OPERADOR configurarà o facilitarà les instruccions per a la configuració dels Equips proporcionats al Client. Excepte oposició del Client, L'OPERADOR podrà crear un segon canal independent a l'Equip a través del qual es presti el Servei, sense cost ni afectació de la qualitat del Servei contractat, per prestar serveis addicionals com ara la possibilitat de compartir Internet de Banda Ampla amb tercers. Això no afectarà ni disminuirà la velocitat contractada pel Client per al Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla. El Client podrà desactivar aquesta compartició en qualsevol moment mitjançant el Servei d'Atenció al Client de L'OPERADOR.

L'OPERADOR cedeix l'Equip al Client en règim de cessió/lloguer, llevat d'indicació expressa en contra per part de L'OPERADOR El Client és responsable de l'ús adequat de l'equip, així com de la no manipulació.

​L'OPERADOR s'encarregarà del manteniment de l'equip cedit, així com de la substitució en cas d'avaria. El Client s'obliga a tornar l'Equip a L'OPERADOR en un estat d'ús i conservació adequat a la utilització correcta, prèvia sol·licitud de L'OPERADOR, en qualsevol moment i en tot cas, en el termini d'un (1) mes posterior a la baixa del Servei.

Si el Client no torna l&'Equip en aquest termini, L'OPERADOR aplicarà la penalització que s'especifica a la caràtula del Contracte.

Si L'OPERADOR lliura algun tipus de programari o algun Equip o Terminal autoinstal·lable, el Client haurà de seguir les instruccions d'instal·lació facilitades per L'OPERADOR.

L'OPERADOR no ofereix cap garantia, ni explícita ni implícita, sobre els programaris d'ajuda a la instal·lació facilitats ni es responsabilitza dels danys o alteracions que, amb motiu de la seva execució, poguessin ocasionar-se al sistema informàtic del Client (configuració, programari i/o maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic.

 


10) GARANTIA DE TERMINAL I SERVEI POSTVENTA

Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, si existissin Terminals o Equips associats al Contracte que són adquirits pel Client a l'OPERADOR oa un tercer amb què L'OPERADOR hagi arribat a un acord al respecte, aquests equips tenen un període de garantia legal des de la compra , lliurament o data d'instal·lació, acreditat amb la factura o albarà corresponent. L'OPERADOR ofereix en aquests casos un servei postvenda de tramitació de les reparacions amb un servei d'assistència tècnica oficial reconegut pel fabricant dels equips esmentats. No serà aplicable aquesta garantia en els casos següents:

 • Substitució de peces de desgast com a conseqüència de lús normal de lEquip.

 • Si l'Equip ha estat manipulat per un Servei d'assistència tècnica no autoritzat per L'OPERADOR

 • Si la causa de la disconformitat és deguda a una instal·lació incorrecta per part del Client o manipulació indeguda o amb elements/accessoris no originals del fabricant.


11) MANTENIMENT

L'OPERADOR repararà les avaries que es produeixin en tots els Equips cedits i relacionats amb la prestació del Servei que hagin estat proporcionats per L'OPERADOR, assumint-ne el cost sempre que s';hagin produït per causes no imputables al Client. En cas que el Client detecti una avaria a l'Equip o un mal funcionament del Servei, cal que us poseu en contacte amb el Servei d'atenció tècnica de L'OPERADOR trucant al Servei d'Atenció al Client. L'OPERADOR emprarà els mitjans que a cada moment consideri necessaris per resoldre la incidència.


Condicions específiques del servei de telefonia mòbil


1) OBJECTE

Aquestes Condicions Específiques són aplicables únicament en cas de contractació del Servei de Telefonia Mòbil bé de manera independent o en modalitat convergent amb altres Serveis.


2) INSTAL·LACIÓ I ACTIVACIÓ DE LA LÍNIA

El Client disposarà d';un termini de 60 dies des de la data de compra o recepció de la targeta SIM, per activar-la. Transcorregut aquest termini sense que la Targeta hagi estat activada o utilitzada, L'OPERADOR podrà cancel·lar-la. En aquest cas, el client té dret a recuperar l'import abonat per aquesta, prèvia sol·licitud al Servei d'Atenció al Client.

L'OPERADOR tindrà en aquest cas, així com en el cas de cancel·lació de l'alta per part del Client, el dret de cobrar les despeses de gestió corresponents a l'enviament de la Targeta, sense perjudici del que disposa la clàusula dedicada al dret de desistiment quan aquest sigui aplicable. Les despeses de gestió si escau aplicables es comunicaran al Client a les Condicions Particulars dels Serveis contractats.


3) TARIFES FACTURACIÓ I PAGAMENTS

Les tarifes del Servei de Telefonia Mòbil poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.

El consum mínim mensual que ha de realitzar el Client dependrà de les Condicions Particulars de cada tarifa. Si el Client no consumeix l'import mínim corresponent a la vostra tarifa, L'OPERADOR us facturarà o descomptarà del vostre saldo cada mes aquest import o, si escau, el que resta fins a assolir-lo.

Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual de la que s';informarà a les Condicions Particulars de cada tarifa abans de la contractació. Aquesta quota fixa es meritarà a linici de cada període de facturació. En cas de baixa un cop iniciat el període de facturació, es cobrarà al Client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins a la data de baixa. Determinades gestions de L'OPERADOR, sobre les quals s'informarà abans de la realització, poden implicar el càrrec d'imports addicionals.

Per garantir la facturació correcta dels Serveis de dades en modalitat mòbil, L'OPERADOR podrà restaurar la connexió d'aquest Servei cada 2 hores de connexió continuada. La restauració del Servei consisteix en el reinici de la sessió de dades de manera automàtica. La contractació dels Serveis de Telefonia Mòbil en modalitat postpagament es regiran d'acord amb el que preveuen aquestes Condicions Generals i Específiques de Contractació.

3.1 Opció Prepagament o Contracte sense domiciliació bancària

El Client que hagi optat per la contractació del Servei en modalitat prepagament pot recarregar el saldo de la Targeta a través de qualsevol dels mitjans de pagament oferts per L'OPERADOR, com ara targeta de dèbit o crèdit, targetes de recàrrega o en qualsevol dels establiments adherits i identificats amb el nostre distintiu.

A més, pot sol·licitar que les recàrregues s'efectuïn de forma automàtica en arribar una determinada data o saldo predeterminats. En aquest supòsit, les recàrregues s'han de fer contra la targeta de crèdit o dèbit facilitades pel client a aquest efecte.

Si el saldo de la targeta arriba a ser negatiu, l'import de la recàrrega següent es destinarà, totalment o parcialment, a compensar aquest saldo negatiu. El Client està obligat a reposar la totalitat dels imports corresponents a saldos negatius des de la data en què aquests s'hagin produït.

Si el Client manté un saldo negatiu en la seva línia, fins i tot quan el Servei hagi estat donat de baixa, L'OPERADOR liquidarà la quantia deguda mitjançant un càrrec addicional a través de qualsevol dels mitjans de pagament registrats pel Client per efectuar les recàrregues.

És obligació del Client abonar les factures al venciment. En cas de produir-se impagament de la factura per part del Client i després d'analitzar el cas concret, L'OPERADOR podrà carregar al Client les despeses generades per aquesta falta de pagament, així com les conseqüències que es derivin d'aquest impagament, incloses les despeses de devolució del rebut i els costos de reconnexió. Els càrrecs aplicables en el cas d'impagament estan disponibles a la pàgina web de www.telecomboutique.com

Tot això sense perjudici d'altres accions que es puguin dur a terme, com ara el cobrament de demora igual a l'interès legal dels diners més dos punts, o la inclusió de les dades del Client en fitxers de solvència i crèdit.

El Client podrà consultar els detalls de consum i càrrecs a través de la seva àrea personal en línia.

3.2 Opció subscripció mensual

Si el Client ha optat per la contractació del Servei Telefònic Mòbil de L'OPERADOR en aquesta modalitat, els conceptes fixos associats a la seva targeta SIM, com ara quotes o bons, s'abonaran en la seva integritat amb càrrec al saldo disponible a l'inici del període de facturació. El saldo es recarregarà automàticament mitjançant càrrec mensual a targeta bancària de dèbit o crèdit per un import mínim de 10 Euros. En cas de consum íntegre del saldo abans de la finalització del període de facturació, el Client podrà sol·licitar, al marge de la quota mensual ia la seva elecció, la seva recàrrega per un import mínim de 10 Euros o per quantitats superiors en múltiples de 10 Euros .

Per contractar Serveis de L'OPERADOR en aquesta modelització és condició imprescindible que el Client compti amb una targeta bancària apta per al comerç electrònic i que permeti fer una verificació de seguretat.

Les quotes o els bons associats a aquesta modalitat de contractació tenen una validesa d'un mes natural des del primer dia del mes a l'últim, ambdós inclosos. En cas de contractació del Servei una vegada iniciat el mes de referència, les quotes o els bons tindran una extensió i preu proporcional als dies restants des de la contractació fins al darrer dia d'aquest mes.

Una vegada consumits els minuts de trucades integrats a les quotes o bons, i consumit el saldo que hi pugui haver, el Servei d'emissió de trucades se suspendrà, excepte quant a números gratuïts i d'emergència, fins al primer dia del següent mes després del càrrec dels imports corresponents a la targeta o, si escau, fins a l'ampliació dels serveis al mes de referència. El Servei de recepció de trucades no es veurà afectat per aquesta circumstància excepte en cas que la trucada a recepció porti costos associats (com costos d'interconnexió o trucades a cobrament revertit).

Els consums realitzats al marge dels conceptes fixos cobrats per avançat es carregaran al saldo disponible en aquell moment. En cas de precisar una ampliació dels serveis associats a les quotes fixes, el client la pot sol·licitar a través de la seva àrea personal o mitjançant una sol·licitud expressa al Servei d'Atenció al Client. El cost de l'ampliació dels serveis es carregarà a la targeta bancària del client en el moment de la confirmació de la sol·licitud.

En cas de baixa del Servei, L'OPERADOR reintegrarà el saldo no consumit a la targeta bancària associada al client.

No estan incloses en l'import de quotes ni bons la realització o recepció de trucades o trànsit des de l'estranger (Servei Roaming) ni les trucades a Serveis de tarifació addicional. L'accés a aquests serveis requerirà l'existència de saldo a favor seu o l'ampliació del servei.

Igual que en la modalitat de contractació amb domiciliació bancària, en qualsevol moment i/o de manera excepcional L'OPERADOR podrà, per tal de garantir el compliment de les obligacions del Client sol·licitar garanties en els mateixos supòsits previstos a les CGC.


4) COBERTURA

L'OPERADOR prestarà el Servei exclusivament a les zones de cobertura del territori nacional on estigui implantat. L'OPERADOR  es compromet a prestar el servei dins dels límits de cobertura i de l'estat de la tecnologia. En qualsevol cas, L'OPERADOR no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del Servei motivat per condicions orogràfiques i/o atmosfèriques que n'impedeixin o impossibilitin la prestació.


5) OBLIGACIONS D'IDENTIFICACIÓ EN CAS DE CONTRACTACIÓ EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ MENSUAL

Per contractar el Servei en aquesta modalitat és condició necessària que segueixi un procés didentificació i contractació. Les dades personals proporcionades durant el procés d'identificació seran tractades en els termes previstos a les CGC.

Amb la finalitat d'identificar-lo en els termes requerits per la legislació vigent, cal que ens proporcioneu les dades personals sol·licitades al formulari de contractació via web i una fotografia del vostre DNI o passaport. L'ús de mitjans telemàtics com a canal de contractació fa imprescindible l'aplicació de mesures que permetin la comprovació efectiva de la identitat del contractant i el compliment de la normativa vigent. L'absència d'alguna de les dades requerides, la seva incorrecció o la decisió en la verificació de dades donarà lloc a un error que n'impossibilitarà el registre i la contractació dels serveis.


6) CONSEQÜÈNCIES DE LA SUSPENSIÓ DEL SERVEI

Durant el període de 30 dies a partir de la data de suspensió del Servei, podrà rebre trucades (excepte quan estigui fora del territori nacional o es tracti de trucades a cobrament revertit) i SMS.

Un cop transcorregut el termini esmentat de 30 dies sense que hagi cessat la causa de la suspensió, es bloquejarà també la recepció de trucades i SMS. Un cop complerts 90 dies des de la data de la suspensió sense que hagi cessat la causa,L'OPERADOR bloquejarà la Targeta SIM permanentment, quedant el Contracte amb L'OPERADOR definitivament resolt quant a aquest Servei.

 

L'OPERADOR podrà resoldre unilateralment el Contracte quant a aquest Servei quan consideri que el Servei Telefònic Mòbil objecte del mateix és inactiu. El Servei es considerarà inactiu quan transcorrin 4 mesos seguits sense haver efectuat cap consum de serveis facturables.

 

L'OPERADOR es reserva la facultat de reclamar al Client l'import de l'eventual saldo negatiu, més els interessos i les despeses derivats de la reclamació.

Fins al bloqueig permanent és possible abonar les factures pendents, recarregar saldo i fer trucades d'emergència al número 112, així com fer trucades al Servei d'Atenció al Client.


7) CONDICIONS PARTICULARS DE PERMANÈNCIA

En cas de compra o cessió / lloguer subvencionats o en condicions avantatjoses per al Client dels Equips o dels Terminals, vinculada o no aquesta compra o cessió a un pla de preus específic i/oa l'aplicació de determinats descomptes, així com en cas de aplicació de determinats descomptes sobre el preu dels Serveis, el Client es compromet a romandre donat d'alta en aquest Contracte, durant el termini i en les condicions que es detallen a la caràtula del mateix, des de la data de la signatura.

 

En cas que el Client causi baixa anticipada al Contracte per qualsevol motiu, no pague a L'OPERADOR quantitats degudes i això porti a la interrupció definitiva del Servei, incomplal Contracte, faci ús  il·lícit del Servei canvieu el pla de preus contractat per un altre amb un compromís  de consum o amb una quota menor, haurà de pagar a L'OPERADOR la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que reste per complir el mateix, i fins al màxim que es detalla a la caràtula, tot això com a compensació pel fet de no respondre conforme al pactat i en atenció als beneficis prèviament rebuts.

 

En cas que L'OPERADOR no pugui prestar el Servei per causes tècniques alienes a L'OPERADOR, aquest haurà de procedir a la devolució dels Equips i Terminals lliurats per L'OPERADOR en un termini de (15) quinze dies des de la comunicació per part de L'OPERADOR al client de la impossibilitat de prestació del servei. La devolució dels Equips i Terminals es durà a terme pel Client de la mateixa manera com es va produir el lliurament inicial dels mateixos. En cas que el Client no procedeixi a la devolució dels Equips i Terminals en el termini assenyalat, haurà d'abonar a L'OPERADOR  la quantitat detallada a la caràtula.

 

Si durant la vigència del termini de permanència assenyalat, el Client sol·licita un canvi de domicili a una àrea geogràfica on L'OPERADOR no pugui prestar el Servei per causes d'Indole tècnica, el client haurà de pagar a L'OPERADOR la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que reste per complir-lo, i fins al màxim que es detalla a la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació per  el fet de no respondre conforme al pactat i en atenció als beneficis prèviament rebuts.

 


8) DRET DE DESISTIMENT. ÚNICAMENT APLICABLE EN CAS DE CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA O FORA D'ESTABLIMENT.

Es reconeix al Client el dret de desistiment del present Contracte en el termini de 14 dies naturals comptadors des de la seva celebració. En cas d'alta a L'OPERADOR amb portabilitat des d'un altre operador origen, informem que l'exercici del dret de desistiment no suposarà el retorn automàtic a l'operador origen, i caldrà que el Client gestioni una nova portabilitat amb el seu operador origen per a aquest fi.

 

Per exercir el dret de desistiment, ens haureu de notificar la vostra decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o per correu electrònic) afegint el “Núm. de la comanda”. Per fer-ho, podreu utilitzar el model de formulari de desistiment disponible al següent enllaç.

Podreu enviar la comunicació exercitant el vostre dret de desistiment per correu electrònic a hola@telecomboutique.com o a la següent adreça postal: ICC TELECOM, C/ VALÈNCIA 5 LOCAL 1, 43850 CAMBRILS.

L';exercici del Dret de Desistiment comportarà l'obligació de tornar els Equips o Terminals lliurats per L'OPERADOR per a la prestació del Servei en el seu embalatge original, en perfecte estat, incloent-hi tots els accessoris i preparat. Només s'admetrà la devolució dels productes que no presentin signes d'estar danyats. El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes objecte de devolució que siguin conseqüència d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes objecte de devolució. Per a més seguretat, el Client podrà introduir el document de desistiment al paquet degudament emplenat i signat.

 

Com a conseqüència de l'exercici del Dret de Desistiment, el Client haurà de tornar o lliurar directament els productes (Terminals o Dispositius) a l'adreça indicada en aquest apartat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a L'OPERADOR la decisió de desistiment del Contracte. Així mateix, caldrà assumir el cost directe de devolució dels productes facilitats per L'OPERADOR. No obstant això, us informem que podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els productes tornats correctament o fins que rebem prova inequívoca de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

 

En cas de desistiment, L'OPERADOR retornarà al Client tots els pagaments rebuts  com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informi l'OPERADOR del seu desistiment.

En cas de desistiment, l'OPERADOR ha instal·lat i/o activat el Servei per expressa petició del Client durant el període en què es pot exercir aquest dret i de forma prèvia a què aquell hagi exercit aquest, L'OPERADOR tindrà dret a cobrar el cost de la instal·lació realitzada i consum realitzat fins al moment i de forma proporcional les quotes previstes a les Condicions Generals i Particulars de cada tarifa en què hagi incorregut el Client.

 

Si el Client desisteix del Contracte i el preu a abonar hagués estat totalment o parcialment finançat mitjançant un crèdit (bé per L'OPERADOR bé per un tercer previ acord amb L'OPERADOR) aquest desistiment implicarà alhora la resolució del crèdit sense penalització.

 

Si el Client gaudís d'una prestació d'un Servei comercialment descatalogat amb L'OPERADOR i contractés un nou Servei en virtut d'aquest Contracte, en desistir-ne, no seria possible restituir la prestació del Servei original, però L'OPERADOR posicionarà el Client de manera que aquest no es vegi perjudicat.


9) CONDICIÓ ADDICIONAL PER AL SERVEI EN ROAMING.

Per l'ús del Servei en un altre país de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), L'OPERADOR aplicarà les mateixes tarifes que s'aplica al seu ús nacional sempre que el Client resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables amb aquest país. De conformitat amb el que disposa la normativa europea i en el cas que les Condicions Particulars de la tarifa contractada així ho prevegin, L'OPERADOR podrà establir un límit en el volum de dades contractades a partir del qual podrà aplicar un recàrrec tal com es estableix a continuació.

 

El Client es compromet a fer un ús raonable del Servei en itinerància a un altre país de l'EEE. A fi d'evitar-ne l'ús abusiu o anòmal, L'OPERADOR podrà observar, durant un termini d'almenys 4 mesos, els indicadors objectius de consum i de presència. Els indicadors esmentats poden ser: superar el 50% del volum contractat en dades o presència a un altre país de l'EEE durant més de la meitat del termini d'observació mesurat en dies, així com llargs períodes d'inactivitat i activació, i utilització seqüencial de múltiples targetes SIM.

 

Si el Client superal límit establert en el volum de dades per poder ser consumit en un altre país de l'EEE o comet un ús abusiu o anòmal del Servei, L'OPERADOR podrà aplicar al Client, previ avís, un recàrrec que no podrà superar el preu majorista a vigor. Abans de la imposició, el Client disposarà d'un termini de 14 dies per aportar, si escau, les dades reals sobre la seva presència o consum.

 

El Client podrà adreçar-se a l'OPERADOR, d'acord amb el que disposa la clàusula 6, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb l'aplicació del que disposa aquí. Podeu trobar informació més detallada sobre les condicions d'ús del Servei en roaming al  SEGÜENT ENLLAÇ.


10) INFORMACIÓ SOBRE LA VELOCITAT DEL SERVEI D'ACCÉS A INTERNET.

Pel que fa al Servei d'Accés a Internet, el Client tindrà disponible, en tot moment, a la nostra Pàgina Web, informació precisa sobre la velocitat mínima, disponible normalment, màxima i anunciada, descendent i ascendent en el cas de xarxes fixes, i de la velocitat màxima i anunciada estimades descendent i ascendent en el cas de les xarxes mòbils.

La informació de velocitat d'internet s'ha elaborat seguint les directrius establertes al reglament (UE) 2015/2120, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, pel qual s'estableixen les mesures en relació amb l'accés a una xarxa oberta i que modifica la Directiva 2002/22/CE.** Per la seva banda, en servei fix, la velocitat assolida es pot veure impactada per l'estat del cablejat (fibra o parell de coure), la càrrega de la xarxa, la distància a la central (principal contribució a ADSL), les capacitats del dispositiu utilitzat i la connexió establerta a l'accés a internet (cable o WiFi) La velocitat d'una connexió WiFi depèn directament de l'entorn on es troben router (interferències originades per xarxes WiFi veïnes, obstacles estructurals de l'immoble, distància al router, etc. ).


Condicions particulars de la sol·licitud de portabilitat


El client (el “Client”) que vulgui donar-se d'alta als serveis de telefonia fixa i/o mòbil de Xfera Móviles, SAU en qualsevol de les modalitats ofertes, pot optar per la portabilitat, és a dir, pot sol·licitar canviar-se de la seva actual operador (l'Operador Donant”) a l'OPERADOR conservant el número de telèfon fix i/o mòbil del que el Client  disposi abans del canvi a l'OPERADOR (la “Portabilitat”).

La sol·licitud de la Portabilitat implica l'acceptació pel Client de la totalitat de les presents condicions particulars (les “Condicions Particulars”). Les presents Condicions Particulars, així com les Condicions Generals del Servei (de contracte o targeta) o qualsevol altres condicions aplicables als productes i/o serveis contractats estaran accessibles a la pàgina Web www.icctelecom.es

En sol·licitar la Portabilitat, el Client manifesta que:

 • El Client sol·licital alta del servei a L'OPERADOR i comunica el seu desig simultani de causar baixa a l'operador que li proveeix actualment el servei, conservant la seva numeració telefònica mòbil i/o fixa que figura a la sol·licitud de portabilitat.

 • Accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per fer les actuacions en els sistemes dels operadors per canvi d'operador. En cas de portabilitat mòbil, el Client accepta la possible interrupció del servei en algun moment dins del període entre les 2.00 i les 6.00 hores del dia que apliqui el canvi d'operador. En el cas de la portabilitat fixa, la durada de la possible interrupció serà com a màxim de tres (3) hores des de linici de la finestra de canvi de portabilitat.

 • Des del moment en què el Client lliuri la sol·licitud signada de portabilitat, el canvi d'operador es tramitarà en el termini d'un dia hàbil i es durà a terme el canvi d'operador a la matinada de l'endemà, sempre que el Client no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l'execució de la portabilitat, i sempre que la sol·licitud no hagi estat denegada.

 • L'OPERADOR haurà d'informar al Client en el cas que la seva sol·licitud hagi estat denegada, indicant-li la causa de la denegació que podrà ser per:

 1. manca de correspondència entre numeració i abonat identificat pel seu NIF/NIE/Passaport i nacionalitat/CIF o manca de correspondència entre numeració i ICC-ID o Número(s) de sèrie de la(les) SIM en cas de prepagament;

 2. causa justificada de força major; (c) comprovació que la targeta SIM no ha estat denunciada a l'operador donant per robatori o pèrdua; o (d) numeració inactiva.

 • En el cas de la portabilitat mòbil, per a les sol·licituds acceptades, el Client podrà sol·licitar gratuïtament a L'OPERADOR  informació sobre la seva sol·licitud i_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf canvi efectiu doperador. A partir d'aquest moment el Client podrà fer i rebre trucades amb el nou operador i el mateix número telefònic, un cop inseriu al terminal mòbil la targeta SIM proporcionada per L'OPERADOR.

 • En el moment del tràmit de portabilitat en què es conegui la data i l'hora en què es realitzarà el canvi d'operador, L'OPERADOR informarà al Client de fins a quina hora límit és possible cancel·lar-ne la portabilitat. El Cliente podrá cancelar en cualquier momento desde la contratación hasta  la citada hora límite .

 • El Client podrà cancel·lar la portabilitat per qualsevol dels mitjans que L'OPERADOR posa a la seva disposició per contractar els seus serveis dins el termini establert a aquest efecte. En el cas de portabilitat mòbil, L'OPERADOR podrà cancel·lar la sol·licitud de portabilitat del Client, a petició d'aquest, en qualsevol moment des de la data inicial de la sol·licitud del Client fins a les 14.00 hores del dia anterior a l'execució de la portabilitat.

 • En cas de reclamació, el Client podrà trucar gratuïtament al servei d'atenció al client, en el termini d'un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que la motivi. Quan el Client presenti la reclamació, L'OPERADOR està obligat a facilitar-vos el número de referència donat a la reclamació de l'usuari. Si en el termini d'un mes l'usuari no ha rebut resposta satisfactòria de l'OPERADOR, podrà dirigir la reclamació per les vies següents, d'acord amb la normativa pròpia a cada organisme:

 • Juntes Arbitrals de Consum, directament o mitjançant una Associació de Consumidors.

 • Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETID) – Telèfon de consulta: 911814045 i 901336699; Pàgina web: https://usuariosteleco.mineco.gob.es/